Ohita navigaatio

Mitä me teemme

 

LYHYT HISTORIA

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry on perustettu vuonna 1919 yhdistämään jäsenyhdistyksensä jäsenet valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

PERUSTEHTÄVÄ

Lastentarhanopettajaliitto LTOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

TULEVAISUUDENKUVA

Varhaiskasvatuksella ja varhaiskasvatuksen opettajilla on vahva asema yhteiskunnassa. Lastentarhanopettajaliitto ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita.

ARVOT

Vahva ammatti-identiteetti

Lastentarhanopettajaliitto on vahva varhaiskasvatuksen asiantuntija ja varhaiskasvatuksen opettaja on paras pedagoginen osaaja.

Lastentarhanopettajaliitto tukee ja vahvistaa toiminnallaan jäsentensä ammatti-identiteettiä huolehtien, että työnteon edellytykset ovat kunnossa.

Tasa-arvo

Lastentarhanopettajaliitto kohtelee jäseniään tasa-arvoisesti kaikessa toiminnassaan.

Jokainen varhaiskasvatuksen opettaja sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään tasa-arvoa työssään ja julkisessa esiintymisessään. 

Rohkeus

Lastentarhanopettajaliitto ja sen jäsenet toimivat vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Jäsenillä on rohkeus ottaa varhaiskasvatuksen asiantuntijan rooli.

Innovatiivisuus

Lastentarhanopettajaliitto toimii vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa, etsien ratkaisuja varhaiskasvatuksen haasteisiin ja kannustaen uuden luomiseen.

Lastentarhanopettajaliitto ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet muokkaamalla varhaiskasvatuksen sisältöjä ja työmenetelmiä.

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lastentarhanopettajaliitossa valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Hallitus toimeenpanee valtuuston päätöksiä ja työryhmät valmistelevat asiat hallitukselle. Toimikaudet ovat kestoltaan neljä vuotta.

JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENYHDISTYKSET

Liitossa on noin 14 500 jäsentä, jotka toimivat varhaiskasvatuksen, varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen opetustehtävissä sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä kunnissa tai yksityisellä sektorilla.

Liiton jäsenyys syntyy pääosin paikallisten yhdistysten kautta. Jäsenmäärästä noin 60 % on jäseninä 27 lastentarhanopettajayhdistyksessä. Noin 40 % on jäseninä 220 OAJ:n paikallisyhdistyksessä, joiden jäsenet työskentelevät sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tehtävissä.  Lastentarhanopettajayhdistykset ja paikallisyhdistykset ovat alueyhdistyksien jäseniä.

KESKEISIMMÄT JÄSENEDUT

 • Luottamusmiespalvelut sekä lainopillinen neuvonta palvelussuhde- ja palkkausasioissa
 • Jäsenetuvakuutukset:
  • vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • matkustaja- ja matkatavaravakuutus
  • vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 • Lehdet: Lastentarha ja Opettaja
 • Koulutus- ja virkistystilaisuudet
 • Loma- ja virkistysedut
 • Edullinen vuosilippu valtion taidemuseoihin
 • Taskukalenteri

JÄSENTEN EDUNVALVONTA

LTOL kuuluu OAJ:n yhdistyksenä sekä Akavaan että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon. JUKO vastaa julkisella sektorilla työskentelevien LTOL:n jäsenten työ- ja virkaehtosopimusten laatimisesta ja paikallisen luottamusmiesjärjestelmänsä kautta niiden noudattamisesta.

JÄSENKRITEERIT

 • Jäsenkelpoisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä
  • jäsenyys edellyttää pääsääntöisesti kelpoisuutta em. tehtäviin, jolloin jäsenillä on kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin (varhaiskasvatus) tutkinto, tai varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK)
 • Jäsenkelpoisia ovat myös kelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka työskentelevät määräaikaisessa, ao. kelpoisuutta edellyttävässä tehtävässä
 • Pedagogiseksi jäseneksi voivat hakea sellaiset henkilöt, joita ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi
 • Jäsenet voivat eläkkeelle siirtyessään liittyä LTOL:n eläkeläisjäseneksi.