Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Lastentarhanopettajaliitto jäsenyhdistyksineen toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana, huolehtien sekä jäsentensä eduista ja edunvalvonnasta että varhaiskasvatuksen asemasta yhteiskunnassa.

LTOL on osa Opetusalan ammattijärjestöä (OAJ), muodostaen järjestön varhaiskasvatus- ja esiopetussektorin. OAJ vastaa LTOL:n jäsenten koulutus- ja työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta yhteistyössä LTOL:n kanssa.

LTOL kuuluu osana OAJ:tä sekä Akavaan että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon, joka vastaa julkisella sektorilla työskentelevien LTOL:n jäsenten työ- ja virkaehtosopimusten laatimisesta ja paikallisen luottamusmiesjärjestelmänsä kautta niiden noudattamisesta.

Osa LTOL:n jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla, joiden edunvalvonnasta OAJ ja Akava myös osaltaan huolehtivat.

Liiton organisaatio, päätöksenteko ja sen valmistelu

LTOL:n jäsenet ovat henkilöjäseninä noin 250 lastentarhanopettajayhdistyksessä tai OAJ:n paikallisyhdistyksessä. Yhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet ovat vaali- ja äänioikeutettuja liiton sekä yhdistysten päätöksentekoelimiin.

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon valitaan neljän vuoden välein 45 jäsentä ja 57 varajäsentä 12 vaalipiiristä. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syyskokoukset). Vaalipiirit ja valtuuston jäsenet yhteystietoineen löytyvät kohdasta KEITÄ ME OLEMME.

Valtuuston päätöksiä toimeenpanee hallitus, johon valitaan neljän vuoden välein 14 jäsentä. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 hallituksen jäsentä ja varajäsentä, yksi jäsen ja varajäsen kustakin vaalipiiristä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet yhteystietoineen löytyvät myös kohdasta KEITÄ ME OLEMME.

Hallituksen valmistelueliminä toimivat järjestötyöryhmä, työmarkkinapoliittinen työryhmä, koulutuspoliittinen työryhmä, johtajuustyöryhmä ja viestintätyöryhmä. Muutamasta jäsenestä koostuvat työryhmät muodostuvat pääosin hallituksen ja valtuuston jäsenistä.

Lastentarhanopettajaliiton missio, arvot ja visio

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto päätti liiton missiosta, arvoista ja visiosta kevätkokouksessaan 2016.

MISSIO

Lastentarhanopettajaliitto ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita.

ARVOT

1. Vahva ammatti-identiteetti
Lastentarhanopettajaliitto on vahva varhaiskasvatuksen asiantuntija ja varhaiskasvatuksen opettaja on paras pedagoginen osaaja.
Lastentarhanopettajaliitto tukee ja vahvistaa toiminnallaan jäsentensä ammatti-identiteettiä huolehtien, että työnteon edellytykset ovat kunnossa.

2. Tasa-arvo
Lastentarhanopettajaliitto kohtelee jäseniään tasa-arvoisesti kaikessa toiminnassaan.
Jokainen varhaiskasvatuksen opettaja sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään tasa-arvoa työssään ja julkisessa esiintymisessään.

3. Rohkeus
Lastentarhanopettajaliitto ja sen jäsenet toimivat vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina.
Jäsenillä on rohkeus ottaa varhaiskasvatuksen asiantuntijan rooli.

4. Innovatiivisuus
Lastentarhanopettajaliitto toimii vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa, etsien ratkaisuja varhaiskasvatuksen haasteisiin ja kannustaen uuden luomiseen. Lastentarhanopettajaliitto ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet muokkaamalla varhaiskasvatuksen sisältöjä ja työmenetelmiä.

VISIO

Varhaiskasvatuksella ja varhaiskasvatuksen opettajilla on vahva asema yhteiskunnassa.