Ohita navigaatio

Jäsenyys

Miksi liittyä ja jäsenedut

Lastentarhanopettajaliitto LTOL on varhaiskasvatuksen vahva vaikuttaja ja asiantuntija. Liitto on mukana nostamassa lapsuuden ja varhaiskasvatuksen arvostusta yhteiskunnassa.

Liitto valvoo jäsentensä etuja monella tapaa. Merkittävimpiä jäsenetuja ovat palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja ammatillisiin kysymyksiin liittyvä edunvalvonta, liiton ja yhdistysten järjestämä koulutus sekä työttömyyskassan takaama ansiosidonnainen työttömyysturva.

Jäsenetuihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen ammatti- ja järjestölehti Lastentarha sekä OAJ:n jäsenlehti Opettaja. Lisäksi jäsenet saavat pankki-, vakuutus-, loma- ja ostoetuja.

Rahanarvoisiin etuihin kuuluvat jäsenvakuutukset, joita ovat jatkuva matkavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus, joista saat lisää tietoa TÄSTÄ.

Jäsenkriteerit

Lastentarhanopettajaliiton ja samalla Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäseneksi pääset, jos olet suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan, lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon tai näitä vastaavan tutkinnon ja työskentelet varhaiskasvatuksen tai opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Voit liittyä jäseneksi myös, jos olet varhaiskasvatuksen opettajan, lastentarhanopettajan, perhepäivähoidonohjaajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä työskentelevä sosiaalikasvattaja tai sosionomi (AMK).

Jäsenkelpoisia Lastentarhanopettajaliiton jäseniksi ovat myös sellaiset varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa ja erityisesti sen loppuvaiheessa opiskelijoina olevat, jotka työskentelevät määräaikaisessa, ao. kelpoisuutta edellyttävässä tehtävässä.

Lastentarhanopettajaliiton pedagogiseksi jäseneksi voivat hakea sellaiset henkilöt, joita ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäsenmaksu muodostuu LTOL:n (0,16 %), OAJ:n (0,95 %) sekä alueellisen ja/tai paikallisen yhdistyksen osuuksista. Koska paikallisten ja alueellisten yhdistysten osuus vaihtelee hiukan, ei tarkkaa kokonaisjäsenmaksun suuruutta voi ilmoittaa. Lastentarhanopettajaliiton työssäkäyvien jäsenten kokonaisjäsenmaksu on keskimäärin 1,2-1,3 % palkasta.

OAJ:n alennettuun jäsenmaksuun olet oikeutettu esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä. Lisäksi osa paikallisista yhdistyksistä perii alennettuun jäsenmaksuun oikeutetuilta jäseniltään esim. 2 euroa/kk tai 20/vuosi.

Liiton eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Jäsenmaksujen perintä

Jäsenmaksu lasketaan kokonaisansioiden perusteella, joihin luetaan peruspalkka sekä kaikki palvelussuhteen perusteella maksettavat palkanlisät (mm. kokemuslisät, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja luontaisetujen verotusarvot). Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksu voidaan maksaa työnantajaperintänä, jolloin se hoituu kuukausittain automaattisesti suoraan palkasta (Jäseneksiliittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan).

Jäsen voi maksaa jäsenmaksunsa myös itse (esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä). Jäsenmaksunsa itse maksaville OAJ:n jäsenrekisteri lähettää tilisiirtolomakkeet koko vuoden jäsenmaksuja varten. Maksut on ryhmitelty neljännesvuosieriin.

Jäsenmaksun perintä alkaa hakemuksen allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Jäsenmaksuun vaikuttavista muutoksista tieto jäsenrekisteriin

Mikäli jäät virkavapaalle/työlomalle, työttömäksi, vuorotteluvapaalle, palkattomalle opiskelu- tai hoitovapaalle tai muulle palkattomalle virkavapaalle/työlomalle, niin huolehdi mahdollisimman pikaisesti jäsenmaksuperusteen muutoksen ilmoittamisesta OAJ:n jäsenrekisteriin.

Miten liityt?

Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen

Lastentarhanopettajaliiton ja OAJ:n jäseneksi sekä samalla Opettajien työttömyyskassan jäseneksi pääset paikkakunnasta riippuen joko liittymällä lastentarhanopettajayhdistyksen tai OAJ:n paikallisyhdistyksen jäseneksi.

Jäseneksi liityt täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.

Hyväksyessäsi liittymislomakkeen ehdot liityt samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi ja annat työnantajalle valtuutuksen jäsenmaksujen perintään.

Samanaikaisesti ei voi olla jäsenenä useassa työttömyyskassassa. Jo kertynyt työssäoloehto siirtyy mukana, kun Opettajien Työttömyyskassaan liittyminen tapahtuu kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut aikaisemmasta työttömyyskassasta.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää paikallisen yhdistyksen hallitus. Jäsenyyspäätöksen saavuttua OAJ:n jäsenrekisteriin sinulle lähetetään OAJ-esitepaketti, joka sisältää yleistietoa ammattijärjestöstäsi, jäsenyystietojen muutoksiin liityviä toimintaohjeita, taskukalenterin sekä OAJ:n jäsenkortin.  Jäsenkortti oikeuttaa moniin rahanarvoisiin etuihin, joista tarkempaa tietoa saat jäsenenä OAJ:n jäsensivuilta.

Pedagogiseksi jäseneksi liittyminen

Liiton pedagogiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Tällaisia voivat olla mm. LTO-koulutuksen omaavat henkilöt, jotka työskentelevät muissa kuin opetus/kasvatustehtävissä ja jotka eivät täytä liiton jäsenyyskriteereitä.

Jäsenetuina liiton pedagogiset jäsenet saavat Lastentarha-lehden ja oikeuden osallistua liiton koulutustilaisuuksiin (mm. LTO-päivät) jäsenhinnalla. Pedagogisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta valittaessa liiton luottamushenkilöitä.

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus liiton pedagogiseksi jäseneksi tulee tehdä liiton hallitukselle, joka päättää pedagogiseksi henkilöjäseneksi ottamisesta.  Jäsenhakemuksessa tulee olla hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä käydä ilmi, miksi hakija ei voi hakea liiton jäsenyhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. Jäsenhakemus tulee toimittaa LTOL:n toimistolle. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa LTOL:n järjestöpäälliköltä. Tarvittavat osoite- ja yhteystiedot löydät sivuiltamme.

Eläkeläisjäseneksi liittyminen ja toimenpiteet ennen eläkkeelle siirtymistä

Kun siirryt eläkkeelle, jäsenyytesi LTOL:n ja samalla OAJ:n varsinaisena jäsenenä päättyy ja jäsenyyteen liittyvät jäsenedut lakkaavat. OAJ:n ottamat ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset (vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- sekä ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus) päättyvät eläkkeelle jäädessä viimeisenä työpäivänä.

Huolehdi ajoissa, että sinulla on eläkkeelle jäädessäsi voimassa oleva vastaava tapaturma- ja matkavakuutusturva. Ennen eläkkeelle siirtymistä voit saada matkavakuutuksen ilman terveysselvitystä.

Siirtyessäsi eläkkeelle, ilmoita asiasta OAJ:n jäsenrekisteriin yhteydenottolomakkeella.

Opastusta eläkkeelle siirtymisasioista saat OAJ:n sivuilta mm. Eläkkeelle siirtyvän muistilistan avulla.

Lastentarhanopettajaliiton jäsenet voivat eläkkeelle siirtyessään liittyä LTOL:n eläkeläisjäseneksi. Jäsenetuja ovat Lastentarha-lehti, eläkeläisten vuotuinen retki sekä mahdollisuus osallistua LTO-päiville eläkeläis/opiskelijahinnalla. Jos haluat liittyä LTOL:n eläkeläisjäseneksi, niin kerro asiasta samalla, kun ilmoitat siirtymisestäsi eläkkeelle. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksuvelvoite (2019 ja 2020 on suuruudeltaan 25 euroa/vuosi) alkaa eläkkeelle jäämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jos haluat liittyä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi, niin kerro samoin asiasta, kun ilmoitat siirtymisestäsi eläkkeelle. Myös OAJ maksaa seniorijäsenmaksun liittymisvuodelta. Senioriopettajien jäsenenä säilytät osan jäseneduista. Tarkempaa tietoa OSJ:n jäseneduista

Opiskelijajäseneksi liittyminen

Lastentarhanopettajaksi opiskelevat voivat liittyä OAJ:hin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta. Jäseneksi liittyminen tapahtuu liittymällä johonkin SOOL:n jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistyksistä suurin osa on opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjä. AMK-opiskelijat, jotka ovat opiskelemassa LTO-kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, voivat liittyä SOOL:n henkilöjäseniksi.

SOOL:n jäsen saa työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat jäsenedut kuin varsinainen OAJ:n jäsen. Opettajien Työttömyyskassaan voi kuitenkin liittyä jo opiskeluaikaisten tilapäisten työsuhteiden aikana. Jäsenyyttä tulee hakea erikseen. Tänä aikana tehdyt tilapäiset työsuhteet kartuttavat kassan työssäolo- ja jäsenyysehtoa jo opiskeluaikana. Työssäoloehto alkaa kertyä, kun on liittynyt kassan jäseneksi ja huolehtinut jäsenmaksuista. Tarkempia tietoja kassaan liittymisestä saa SOOL:n kotisivuilta, toimistosta ja oman opettajainkoulutusyksikön opiskelijajärjestöiltä. Lisätietoja SOOLista ja jäseneksi liittymisestä

Jäsenyyden päättäminen

Jos haluat erota yhdistyksestä, on sinun ilmoitettava erosta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen yleisessä kokouksessa. OAJ:n jäsenrekisterille voi erosta ilmoittaa OAJ:n yhteydenottolomakkeella. Jäsenrekisteri välittää tiedot omalle yhdistyksellesi. Jäsenoikeudet ja velvollisuudet, kuten jäsenmaksuvelvollisuus, päättyvät vasta eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden päättyessä.

Jos jäsenmaksusi jää maksamatta kolmelta kuukaudelta, voi yhdistys katsoa sinun eronneeksi.

 

 

 

 

 

Jäsenasiat

Harri Myllynen

Järjestöpäällikkö +358505506254 harri.myllynen@lastentarha.fi