Ajankohtaista

OAJ:n uusi valtuusto aloitti työskentelynsä

OAJ:n valtuustossa torstaina vieraillut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen muistutti varhaiskasvatuksen tärkeydestä ja lastentarhanopettajien merkityksestä varhaiskasvatuksen laadun rakentajana. Lastentarhanopettajien siirtäminen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksiin, päiväkodin johtajien muuttuneet vaatimukset ja edunvalvontaresurssit puhuttivat Lastentarhanopettajaliiton valtuutettuja.
Olli Luukkainen valittiin valtuustossa yksimielisesti jatkamaan OAJ:n puheenjohtajana. Kausi on nelivuotinen. Lastentarhanopettajaliiton valtuuston puheenjohtaja Tanja Rantala korosti kannatuspuheenvuorossaan, että OAJ tarvitsee puheenjohtajakseen henkilön, joka tuntee kaikkien opettajien asiat ja ihmisen, joka seisoo sanojensa takana. Lastentarhanopettajaliitto seisoo takanasi, Rantala totesi.
 
 
Valtuusto valitsi myös uuden OAJ:n hallituksen. Lastentarhanopettajaliiton edustajiksi hallitukseen valittiin Anitta Pakanen (varajäsen Susanna Haapsamo), Asko Parkkinen (Heidi Pakarinen) ja  Tanja Rantala (varajäsen Hanna Iso-Kuortti).
 
Valtuustossa vieraillut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi tutkimustiedon osoittaneen varhaiskasvatuksen merkittävän vaikutuksen lasten elämään. Siksi on tärkeää, että varhaiskasvatusta uudistetaan ja uudella varhaiskasvatuslailla on keskeinen rooli varhaiskasvatusta kehitettäessä. Varhaiskasvatus on koko koulutusjärjestelmän asia, koska laadukkaalla varhaiskasvatuksella saadaan hyviä oppimisvalmiuksia, Grahn-Laasonen korosti.
Varhaiskasvatuslain uudistus ei ole ollut mutkaton, mutta varhaiskasvatuslailla on haluttu korostaa sitä, että nostamalla henkilöstön koulutustasoa, nostetaan varhaiskasvatuksen laatua. Opettajan koulutus kuuluu yliopistoihin ja tulevaisuudessa kaikki varhaiskasvatuksen opettajat ovat kasvatustieteen kandidaatteja. Uuden varhaiskasvatuslain myötä on tarpeen myös arvioida yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäyksiä, Grahn-Laasonen sanoi. Tavoitteena on myös se, että kaikki lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen. Grahn-Laasonen ilmoitti OAJ:n valtuustossa, että kokoomus on liittymässä niiden puolueiden joukkoon, jotka ovat ottamassa tavoitteekseen 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen.
 
Valtuutettujen puheenvuoroissa kiiteltiin OAJ:n edunvalvontatyötä, nostettiin esiin tavoite lastentarhanopettajien siirtämisestä opetusalan sopimuksiin ja hyväksyttiin ponsi päiväkodin johtajien edunvalvonnan kehittämisestä.
 
Hanna iso-Kuortti Espoosta kiitteli Lastentarhanopettajaliiton ryhmäpuheenvuorossa lastentarhanopettajien uudessa virka- ja työehtosopimuksessa tapahtunutta kehitystä: hinnoittelukohtien täsmennyksiä, opettajien työajan kehittämistä ja SAK-ajan lisäämistä. Nämä vahvistavat laadukkaan ja suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä. Iso-Kuortti nosti esiin varhaiskasvatuksen opetus- ja esimies- ja asiantuntijatehtävissä tekevien siirron opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen. Tämä liittäisi lastentarhanopettajat samaan sopimukseen muiden opettajien kanssa.
- Mahdollinen 5-vuotiaisiin laajeneva oppivelvollisuusmalli toimisi joustavammin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä, kun samalla sopimuksella voidaan edistää joustavasti esi- ja alkuopetuksessa lastentarhanopettajan ja luokanopettajan ajankäytön sopimista, yhteistyötä ja vastuiden jakamista, Iso-Kuortti totesi.
 
Tanja Rantala Rovaniemeltä nosti esiin puheenvuorossaan yksityisen varhaiskasvatuksen lisääntymisen.  Yksityisessä varhaiskasvatuksessa jäsenistö tarvitsee paljon neuvoa ja tukea työehtosopimusten noudattamisesta. On myös tärkeä valvoa vasta neuvoteltujen virka- ja työehtosopimusten noudattamista. SAK-aika tuo tullessaan paljon tulkintoja ja kysymyksiä, johon tarvitaan edunvalvontaresursseja lisää, Rantala totesi
 
Mari Parikka-Nihti Hämeenlinnasta totesi, että varhaiskasvatuslaki on kehittämässä merkittävästi suomalaista varhaiskasvatusta. Nyt tehdään parempaa huomista. Opettajan professio on tullut keskiöön ja yhteen hiileen puhaltamista on toivottavasti myös tällä uudella valtuustokaudella. OAJ on tehty intensiivistä vaikuttamista ja varhaiskasvatuslaki on osoittanut mitä yhteinen opettajuus on, kiitteli puheessaan Parikka-Nihti.
 
Susanna Haapsamo Oulusta puhui valtuustolle hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, joka on keskeinen tekijä henkilöstön hyvinvoinnin ja laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen tuottamisessa. Haapsamo halusi välittää kiitoksensa OAJ:lle esimiesten edunvalvonnan parantamisesta. Varhaiskasvatuksen esimiestyö on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosina ja nykyiset sopimusmääräykset eivät ota riittävästi huomioon varhaiskasvatuksen johtamisen ja esimiestyön vaativuutta. Tämä näkyy jälkeen jääneessä palkkatasossa. Valtuusto hyväksyi Haapsamon tekemän ponnen, jossa edellytetään, että OAJ vahvistaa päiväkodin johtajien edunvalvontaa ja ottaa huomioon seuraavan neuvottelukierroksen tavoiteasettelussa päiväkodinjohtajien palvelusuhteen ehtojen parantamisen sekä palkkauksen nostamisen tehtävän vaativuutta vastaavaksi.
 
OAJ:n valtuusto kokoontui Helsingissä 16.-18.5.2018.