Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusvelvoite
Varhaiskasvatuslain (36/1973) 27 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.
Täydennyskoulutussäännös koskee kaikkia vakinaisesti tai määräaikaisesti kunnan varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivia henkilöitä. Täydennyskoulutuksen riittävä määrä määritellään yksilöllisesti ottaen huomioon henkilön peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja toimenkuva.
Kun täydennyskoulutusvelvoitteesta alun perin säädettiin (sosiaalihuoltolaissa vuonna 2005) valtioneuvoston periaatepäätöksessä täydennyskoulutuksen määräksi arvioitiin keskimäärin 3-10 päivää vuodessa henkilöä kohden. Lakiuudistuksen tavoitteena oli turvata henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan. Varhaiskasvatuslain mukaan tarkempia säännöksiä täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista voidaan antaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Lain nojalla ei ole annettu asiasta tarkempia säännöksiä.  
Lain mukaisen täydennyskoulutuksen kustannusvastuu kuuluu kunnalle / työnantajalle. Kunnan talousarvioon tulee varata määrärahat henkilöstön täydennyskoulutusta varten sekä sen vaatimiin sijaisjärjestelyihin. Päivähoitoasetuksessa olevaa lasten ja henkilöstön välisestä suhdeluvusta poikkeamisen mahdollisuutta ei ole tarkoitettu henkilöstön poissaolojen paikkaamiseen.
Kunta /varhaiskasvatuksen järjestäjä voi järjestää täydennyskoulutusta itse tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Se voi olla työnantajan ja työntekijän sopimuksesta myös työntekijän hankkimaa omaehtoista koulutusta siltä koulutuksen osalta, jonka kustannuksiin työnantaja osallistuu tai antaa työntekijän käyttää työaikaa.
Täydennyskoulutuksen tulisi perustua henkilöstön koulutustarpeiden määrittämiseen ja kytkeytyä paikallisiin ja valtakunnallisiin kehittämistarpeisiin ja suunnitelmiin. Koulutuksen tulee olla työnantajan hyväksymää ja työtehtäviin liittyvää. Kunnan asettamista painopisteistä riippuen koulutustarpeet ja -määrät voivat vaihdella vuosittain työyhteisö-, ammattiryhmä- ja yksilötasolla.
Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön perustama laaja opettajankoulutuksen kehittämisen foorumi laati ehdotuksia opettajankoulutuksen kehittämiselle ja täydennyskoulutukselle. Lue lisää OKM:n sivuilta
oaj/tulostusnakyma