Lait ja asetukset

Täsmennys päivähoitoasetukseen

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) henkilöstömitoitusta koskevaa pykälää (6.5 §) on täsmennetty. Tavoitteena on kiinnittää kuntien huomiota säännöksen noudattamiseen ja siten edistää päivähoidon turvallisuutta. Asetuksen muutos tuli voimaan 1.8.2007.

Varhaiskasvatuksen lait ja linjaukset

Voimassa oleva varhaiskasvatukseen liittyvä lainsäädäntö ja linjaukset on koottu selkeäksi kokonaisuudeksi Stakesin Varttua-sivulle.
Varttua: Lait ja linjaukset

Finlex-säädöstietopalvelu

Voimassa olevat lait ja asetukset ovat luettavissa Finlex-säädöstietopalvelussa.
Käy tutustumassa. Voit hakea lakeja lain numeron ja voimaantulovuoden mukaan (suluissa):
Laki lasten päivähoidosta (36/1973)
Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272
Laki lasten päivähoidosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (156/2003, 21.2.2003.)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan uudistetut perusteet voimaan 1.8.2011
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ensimmäiset perusteet annettiin 27.2.2004 ja toiminta käynnistyi 1.8.2004. Toimintaa koskevaa lakia on uudistettu 1.1.2007. Toiminta on vuoteen 2010 mennessä laajentunut kattamaan lähes kaikki Manner-Suomen kunnat. Uusien perusteiden mukaiseen toimintaan tulee siirtyä 1.8.2011.

Opetushallitus asetti ohjausryhmän 26.8.2009, jonka tehtävänä oli uudistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2009-2010 aikana. Ryhmän puheenjohtajana toimi opetusneuvos Irmeli Halinen OPHsta.

Ohjausryhmän asettamispäätöksessä aamu- ja iltapäivätoimintaa kuvaillaan seuraavasti:

"Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee perusteiden mukaan rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle ja lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaalisen kasvuun liittyvät näkökohdat. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon."

Uusissa perusteissa on aikaisempaa tarkemmin kuvailtu miten toimintaa kuuluu järjestää sekä miten sitä voidaan järjestää. Lukijan täytyy olla tarkka, jotta huomaisi tämän tärkeän nyanssieron - mikä on velvoite ja mikä on suositeltavaa.

Kuten aikaisemminkin, kunnat päättävät järjestävätkö toimintaa ja missä laajuudessa. Kunnilla on myös vastuu aamu- ja iltapäivätoiminnasta, vaikka joku muu kuin kunta toimii palveluntuottajana;  

POL § 48b:

"Kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa" (Viittaus POL 17§n 1 mom. koskee oppilaita joilla on päätös erityisestä tuesta.)

Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

Uusituissa aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa on avattu yhteistyömahdollisuutta ja -muotoja koskien lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ap/ip- toiminta on mainittu yhtenä mahdollisena tukimuotona erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille.

"Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa."

"Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulunkerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, mikäli opetuksenjärjestäjä niitä tarjoaa."

HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää:

- oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa"

(Opetushallitus 2011: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset)

Perusteissa kirjaus "on suositeltavaa, että aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy kunnalliseen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan", tarkoittaa, että kunnat voivat kirjata suunnitelmaan aamu- ja iltapäivätoiminnan, tähän ei kuitenkaan velvoiteta.

Henkilökunnasta on perusteiden eri kohdissa mainintoja. Erityisesti on nostettu esille, että koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöllä on mahdollisuus ja oikeus tehdä yhteistyötä, kuitenkin siinä määrin ja muodoin josta kunnissa sovitaan.

Tilastoa 20.9.2010

Yhteensä 46860 (30,9%) lasta on mukana aamu- ja iltapäivätoiminnassa, joista 29267 (1. lk) ja 15 789 (2. lk) ja erityisen tuen/erityisopetuksen piirissä 1804.

Lisätietoja :
erityisasiantuntija Kurt Torsell, p. 09 771 2047, 0500 703 117
erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen,  p. 09 771 2306, 050 584 6004

oaj/tulostusnakyma