Johtaminen ja asiantuntijuus

Varhaiskasvatuksen johtamisen ja asiantuntijuuden tukemista sekä edunvalvonta-asioita käsitellään liiton hallituksen nimeämässä johtajuustyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii Susanna Haapsamo (Oulu). Työryhmän muita jäseniä ovat Ari-Jukka Luhtavaara (Helsinki), Mirja Lyytinen (Iisalmi), Asko Parkkinen (Jyväskylä) ja Christel Sandell (Jakobstad). Työryhmän sihteerinä toimii LTOL:n järjestöpäällikkö Harri Myllynen.
Johtajuustyöryhmä on laatinut vuonna 2015 Varhaiskasvatuksen hyvän johtamisen avaimet, jotka löytyvät huoneentauluna kohdasta Julkaisut – Esitteet. Hyvän johtamisen avaimiin kytkeytyy myös avaimen muotoinen muistitikku, johon on kerätty johtamista tukevaa materiaalia. Yhdistykset voivat tilata maksullista muistitikkua ja siihen sisällytettäviä materiaaleja yhdistystiedotteessa saamiensa ohjeiden mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen johtamista tukevaa materiaalia löytyy myös OAJ:n julkisilta verkkosivuilta, kohdasta Opetusalan ammatteja – Esimiestyö. Erityisen hyvää materiaalia löytyy OAJ:n jäsensivuilta, kohdasta Esimiestyö ja johtaminen (edellyttää kirjautumista jäsensivuille).
Varhaiskasvatuksen johtamista on selvitetty LTOL:n kyselytutkimuksilla vuosina 2004 ja 2007, joista viimeisimmän kyselyn tulosten pohjalta laadittu raportti Päiväkodin johtajuus huojuu löytyy alta.
OAJ selvitti varhaiskasvatuksen johtamista kyselytutkimuksella vuonna 2014. Tutkimusraportin Päiväkodin johtajien työtaakasta tuli kohtuuton löytyy OAJ:n verkkosivuilta, kohdasta Julkaisut.
Parhaillaan laaditaan OAJ:n ja LTOL:n yhteistyönä varhaiskasvatuksen johtamista selvittävää laajaa kyselyä, joka tullaan toteuttamaan kevään 2017 aikana.
 
VARHAISKASVATUKSEN HYVÄN JOHTAMISEN AVAIMET
 
AVAIN 1: JOHTAMISEN KOKONAISUUS ON HALLITTAVISSA
 • Lähijohtaminen varmistetaan toimivilla johtamisrakenteilla, riittävillä tukipalveluilla ja toimivalla organisaatiolla.
 • Johtamiseen saadaan tukea työyhteisöltä, apulais-/varajohtajalta, kollegoilta ja omalta esimieheltä.
 • Tehtäväkuvaukset ovat ajan tasalla ja tarkoituksenmukaisia.
AVAIN 2: PEDAGOGISEN TYÖN JOHTAMINEN ON YDINTEHTÄVÄ
 • Henkilöstön osaamisen johtamisella ylläpidetään ja vahvistetaan kasvatuksen ja opetuksen laatua.
 • Työyhteisön asiantuntijuutta hyödyntämällä arvioidaan ja kehitetään toimintaa sekä vastataan uusiin haasteisiin.
 • Pedagogiset asiakirjat ja uusi tutkimustieto ohjaavat yksikön opetus- ja kasvatustyötä.
AVAIN 3: OMA OSAAMINEN ON AJAN TASALLA
 • Esimiestaitoja ja laaja-alaista osaamista ylläpidetään sekä kehitetään täydennys- ja lisäkoulutuksella.
 • Esimiestyössä tarvittavia tietoja päivitetään jatkuvasti.
 • Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa osaamista.
AVAIN 4: TYÖYHTEISÖ ON VOIMAVARA
 • Hyvillä työyhteisötaidoilla, yhteistoiminnalla ja vuoropuhelulla varmistetaan toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö.
 • Työyhteisön jäsenet ovat tietoisia jokaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista.
 • Työssä jaksamista edistetään terveellisellä ja turvallisella työympäristöllä.
AVAIN 5: JOHTAJA ON LAPSEN JA LAPSUUDEN PUOLESTAPUHUJA
 • Johtaja on varhaiskasvatuksen asiantuntija.
 • Johtamisella varmistetaan lapsen kasvun ja oppimisen eheä polku sekä turvallinen oppimisympäristö.
 • Johtamisella varmistetaan perheiden osallisuus ja yhdenvertainen kohtelu.
YLEISAVAIN VARHAISKASVATUKSEN HYVÄÄN JOHTAMISEEN:
Varhaiskasvatuksen johtamista ohjaavat lastentarhanopettajan ammattieettiset periaatteet.

Päiväkodin johtajuus huojuu

oaj/tulostusnakyma