Esiopetus

Kuntien velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen ja lapsen oikeus esiopetukseen tulivat voimaan elokuun alusta 2001 lukien. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Jos esiopetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 § 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa päivähoitopaikassa (päiväkodissa tai perhepäiväkodissa), sovelletaan lisäksi, jollei perusopetuslaissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä, mitä lasten päivähoidosta annetussa laissa tai sen nojalla säädetään.

Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 19.12.2000 (Opetushallituksen määräys 42/011/2000). Perusteita on muutettu kodin ja koulun yhteistyötä ja oppilashuoltoa koskevien perusopetuslain muutosten vuoksi 12.12.2003 annetulla Opetushallituksen päätöksellä.

Vuosi ennen koulun alkua

Lapsella on oikeus saada esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli sinä vuonna, jolloin hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetusta tulee järjestää myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta, joten näille lapsille on järjestettävä esiopetusta kahtena vuonna siitä vuodesta lukien, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Lapsella on oikeus esiopetukseen osallistumisen edellyttämiin avustajapalveluihin siten, kuin perusopetuslaissa on säädetty.

Maksutonta

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu myös perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli sen edellytykset täyttyvät. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksessa oppilaan työpäivään saa kuulua enintään viisi opetustuntia. Kunta voi päätöksensä mukaan järjestää esiopetusta koulussa, lasten päivähoidosta annetun lain tarkoittamassa päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetukseen osallistuville lapsille tulee olla mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.

Esiopetuksen päätavoitteena on lapsen persoonallisen kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen omista lähtökohdista käsin. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Kekseistä esiopetuksessa on lasten innostaminen oppimaan uusia asioita oman kiinnostuksensa mukaisesti leikin ja toiminnan kautta. Esiopetuksella lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Lastentarhanopettaja tai luokanopettaja antaa esiopetusta

Esiopetusta voi antaa lastentarhanopettaja tai luokanopettaja sekä tietyin edellytyksin myös sosiaalikasvattaja tai sosionomi (AMK).Esiopetuksen opettajien kelpoisuudet

Esiopetuksen lapsiryhmät

Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Perusopetuslain 26 a §:n 3 momentin mukaan tarvittaessa säädetään opetusryhmien muodostamisesta esiopetuksessa. Toistaiseksi voimassa on vain opetusministeriön esiopetuksen järjestäjille antama suositus opetusryhmien muodostamisesta.

Suosituksen mukaan esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti enintään 13 oppilasta. Mikäli esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla enintään 20 lasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan väliaikaisesti ylittää, jos se on opetuksen luoteen, opetuksessa käytettävän työskentelytavan tai jonkin pakottavan syyn takia perusteltua eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Kun esiopetus järjestetään päivähoitopaikassa, jossa lapsi on koko päivän, noudatetaan päivähoitoasetuksen 6 § 1 momentin säännöstä eli seitsemää yli kolmevuotiasta lasta kohden tulee olla yksi kasvatusvastuussa oleva henkilö. Kun esiopetusta järjestetään päivähoitopaikassa vain esiopetukseen osallistuville lapsille, sovelletaan henkilöstömitoituksessa päivähoitoasetuksen 6 §:n 2 momenttia eli yhtä kasvatusvastuussa olevaa henkilöä kohden voi olla enintään 13 lasta.

Perusopetusasetuksessa säädetään vain erityisopetuksen ryhmistä. Perusopetusasetuksen mukaan erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmän koko saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista muodostetuissa oppilasryhmissä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta. Jos tällaisen oppilaan opetusta järjestetään yhdessä muiden kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien tai erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta.

oaj/tulostusnakyma