Erityisopetus

Erityislastentarhanopettajan palvelujen saatavuutta vahvistettu lailla

Päivähoitolakiin on lisätty 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sellaisen erityislastentarhanopettajan palveluja, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvä kelpoisuus. Säännös tuli voimaan 1.1.2007.

Vuoden 2005 syyskuun tilannetta kuvaavan lasten päivähoidon tilannekatsauksen (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:16) mukaan kyselyyn vastanneista kunnista erityisen tuen tarve oli lasta koskevassa suunnitelmassa määritelty seitsemälle prosentille päivähoidossa olevista lapsista. Sen lisäksi noin neljä prosenttia päivähoidossa olevista lapsista oli kuntien arvion mukaan erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, mutta heille ei oltu laadittu päivähoitolain 7 a §:ssä tarkoitettua kuntoutussuunnitelmaa erillisenä tai osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Päivähoidon tilannekatsauksesta ilmenee, että kaikkien kuntien käytettävissä ei ole lainkaan tai ainakaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti riittävästi säädetyn kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia. Vain noin joka kolmannessa kunnista palveluja oli käytettävissä riittävästi. Kunnilla ei ole tähän saakka ollut lakiin perustuvaa velvoitetta erityislastentarhanopettajan virkojen perustamiseen tai palvelujen hankkimiseen muulla tavoin.

Uusi säännöskään ei kuitenkaan edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei ole tällaista henkilöä palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi kunnassa.

Lisätietoa

Tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon tilanteesta kunnissa löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla olevasta selvityksestä Lasten päivähoidon tilannekatsaus. Syyskuu 2005. Eduskunnan sivuilla on sosiaali- ja teveysvaliokunnan mietintö 27/2006 vp päivähoitolain muutosta koskevasta hallituksen esityksestä. Samoilta sivuilta löytyy hallituksen esitys 163/2006 laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta.

Stakes on julkaissut vuonna 2006 Raportteja-sarjassaan myös verkkojulkaisuna saatavan Arjen moninaisuutta - Erityisryhmät päiväkodissa -julkaisun. Julkaisun ovat toimittaneet Päivi Pihlaja ja Elina Kontu. Julkaisu käsittelee erityisryhmien perustehtävää. Julkaisu käsittelee päiväkotien erityisryhmiä ja niiden toimintaa, ja tuo esiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja niitä ohjaavia teoreettisia näkemyksiä.

Julkaisu toimii tukimateriaalina arvioitaessa erityisryhmien toimintaa ja pohdittaessa kuntien mahdollisia palvelumuotoja, vanhempien kasvatustehtävän tukemista tai sitä, miten parhaiten vastataan eri tavoin lasten kasvatustehtävästä.

Liiton materiaalit

Lastentarhanopettajaliitto on julkaissut erityislastentarhanopettajan osaamisesta ja tehtävistä kertovaa materiaalia; - Varhaiskasvatuksen erityisopettaja -esite erityislastentarhanopettajan tehtävistä, osaamisesta ja erityislastentarhanopettajien palvelujen merkityksestä (2007). Esite löytyy sähköisenä tästä ja sitä voi tilata osoitteesta lastentarha (at)lastentarha.fi -Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntijuus -julkaisu, joka on laajempi paketti erityisesti erityislastentarhanopettajien, mutta myös laajemmin muiden varhaiskasvatuspalveluiden toimijoiden, luottamushenkilöiden jne käyttöön. Julkaisu löytyy tällä hetkellä vain sähköisenä versiona tästä .

oaj/tulostusnakyma