Ammatilliset asiat

Ammatissa toimivia lastentarhanopettajia on noin 10 500, joista päiväkodeissa työskentelee noin 9 200, kuntien sosiaalitoimistoissa noin 400, peruskouluissa noin 300 ja muissa tehtävissä noin 600 (Akavan työmarkkinatutkimus 2006). Päiväkodin työntekijöihin kuuluu monen eri koulutuksen saaneita ihmisiä. Lastentarhanopettajaliiton jäsenet ovat pohjakoulutukseltaan lastentarhanopettajan, kasvatustieteen (varhaiskasvatus) kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai sosiaalikasvattajan tai sosionomin(AMK) tutkinnon suorittaneita, ja he toimivat päivä¤hoidon monissa erilaisissa tehtävissä. Lastentarhanopettajista miehiä on noin neljä prosenttia.

Yli sata vuotta lastentarhatyötä

Suomen päivähoitojärjestelmä on pitkän kehitysprosessin tulos. Suomalaisen päiväkotitoiminnan juuret ovat 1800-luvulla alkaneessa lastentarhatoiminnassa, tuolloin Saksasta maahamme saapuneeseessa fröbeliläisessä pedagogiikassa. Julkista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotien lisäsi myös perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa, avoimissa päiväkodeissa sekä leikki- ja kerhotoiminnassa.

Suomessa oli vuoden 2014 lopussa kunnallisessa päivähoidossa kaikkiaan 212 690 1-6-vuotiasta lasta, joista kuntien päiväkodeissa 173 994 lasta, yksityisissä ostopalvelupäiväkodeissa 8 024 lasta ja perhepäivähoidossa 30 672 lasta. Yksityisessä päivähoidossa oli yhteensä 17 348 lasta. Kunnallisessa päivähoidossa olleiden tai yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten osuus oli 63 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista.

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin annettavan päivähoidon tarve on viime vuosina lisääntynyt vanhempien työolojen ja -aikojen muutosten myötä. Vuorohoidossa oli vuonna 2005 12 804 lasta (7,1%). Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvistevia lapsia päivähoidossamme oli viime vuoden tilastojen mukaan noin seitsemän prosenttia kaikista hoidettavista lapsista.

Päivähoitojärjestelmällä on useita tehtäviä: lapsi-, koulutus-, työvoima-, perhe- sekä sosiaalipoliittinen. Sen lisäksi, että päivähoito tarjoaa alle kouluikäisille lapsille varhaiskasvatusta, se myös mahdollistaa pienten lasten vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun. Päivähoito tukee yhdessä muiden sosiaalipalvelujen kanssa lapsiperheitä, kotien kasvatustyötä sekä toteuttaa enneltaehkäisevää lastensuojelutyötä tai toimii sen yhtenä osana.

oaj/tulostusnakyma